nghiệp dư

Làm thế nào để làm chủ khả năng sáng tạo?

Làm thế nào để làm chủ khả năng sáng tạo?

(1510 chữ, 6 phút đọc) Sáng tạo có một quy trình, thông thường chúng ta dùng nó một cách vô thức, và gọi đó là cảm hứng. Khi không thể nắm bắt được quy trình và cách vận hành của sáng tạo, bạn chỉ là những amateur (người nghiệp dư).

Back to site top