Kỳ thư Kybalion

Thế giới bên ngoài chỉ là một tấm gương

Thế giới bên ngoài chỉ là một tấm gương

(1225 chữ, 5 phút đọc) Đừng như dã tràng xe cát biển Đông khi chỉ biết cố gắng đuổi bắt và kiểm soát thế giới bên ngoài.

Back to site top