hiểu biết

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

(1014 chữ, 4 phút đọc) Khi tiếp xúc với con người, tôi thấy đa phần đều có lối tư duy “phải biết thì mới đi”, nhưng ít ai tiếp cận rằng “phải đi thì mới biết.”

Số cô không giàu thì nghèo

Số cô không giàu thì nghèo

(1049 chữ, 4 phút đọc) Phải có cái lọ thì mới hết âu lo, phải có cái chai thì mới được nằm dài hạnh phúc.

Back to site top