Dystopia

Brave New World (Aldous Huxley) – Cuốn sách đã từng bị chính phủ nhiều nước cấm xuất bản

Brave New World (Aldous Huxley) – Cuốn sách đã từng bị chính phủ nhiều nước cấm xuất bản

(1276 chữ, 5 phút đọc) Có thể nói nó đại khái Brave New World là 1984, phiên bản anh hai phê cần (literally).

Back to site top