Trung Nguyên

Ngộ nhận về 49 ngày thiền

Ngộ nhận về 49 ngày thiền

Như dây đàn không quá chùng cũng không quá căng, đừng trở nên tầm thường nhưng cũng đừng tìm thứ phi thường. “Tâm bình thường là đạo.”

Back to site top