trí nhớ

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

Trải nghiệm đọc sách và viết 5 ghi chép mỗi ngày

(928 chữ, 4 phút đọc) Việc đọc và viết lại các ghi chép mỗi ngày không chỉ là thói quen, mà là một niềm vui, một sổ tiết kiệm chắt lọc lại những thông tin, kiến thức, các ý tưởng, mà bộ nhớ ngắn hạn trong não không thể ghi nhớ hay thấu hiểu ngay…

Back to site top