tình

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

Mặt trái do con người, tình dục không có tội

(1672 chữ, 7 phút đọc) Trong tôi đã xuất hiện sự hồ nghi rằng, việc cố tình kìm hãm hoặc làm sai lệch góc nhìn về tình dục của văn hóa, xã hội là một cách để các thể chế ngăn cản sự thức tỉnh của con người về thực tại.

Back to site top