tỉnh thức

Ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống

Ứng dụng chánh niệm trong cuộc sống

Chánh niệm là sự ý thức nhận biết được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại và sống với giờ phút hiện tại.

Back to site top