quan điểm đối lập

Làm sao để không cảm thấy phiền hà khi đối diện với một định kiến?

Làm sao để không cảm thấy phiền hà khi đối diện với một định kiến?

(934 chữ, 4 phút đọc) Cái gì diễn ra cũng có nguyên nhân của nó, theo hướng đa chiều. Chúng ta cần chấp nhận định lý này là một phần tất yếu của cuộc sống.

Back to site top