Picasso

Sáng tạo là bất cứ điều gì bạn mở lòng đón nhận

Sáng tạo là bất cứ điều gì bạn mở lòng đón nhận

(750 chữ, 3 phút đọc) Sáng tạo chính là những gì ở xung quanh bạn, ở những thứ đã có nhưng bạn có thể đem tới cái nhìn mới mẻ hơn thì đó là sáng tạo.

Back to site top