Nữ Quyền

Phong trào nữ quyền hay sự ngụy biện người rơm mang quy mô tập thể?

Phong trào nữ quyền hay sự ngụy biện người rơm mang quy mô tập thể?

(1892 chữ, 7.5 phút đọc) Nữ quyền xong xuôi mà vẫn nghĩ mình còn nữ tính thì chẳng khác nào chuyện đi về quá khứ giết ông nội mà mong rằng khi quay lại hiện tại mình vẫn còn sống.

Back to site top