New Orleans

Edgar Degas và các họa phẩm tại New Orleans

Edgar Degas và các họa phẩm tại New Orleans

Trong khi hầu hết các họa sĩ theo trường phái Ấn tượng đều gắn Thế giới Mới, Edgar Degas là người duy nhất từng đặt chân đến Mỹ và tạo ra tác phẩm ở đó.

Back to site top