mục đích

Mục đích quan trọng nhất của tâm linh và các tôn giáo lớn là gì?

Mục đích quan trọng nhất của tâm linh và các tôn giáo lớn là gì?

(1826 chữ, 7 phút đọc) “Khao khát được biết linh hồn của chính mình sẽ chấm dứt mọi khao khát khác.” — Rumi

Back to site top