Marcus Aurelius

Học cách cảm thông

Học cách cảm thông

(3541 chữ, 14 phút đọc) Cảm thông không có nghĩa là bạn phải cho rằng những hành vi xấu là đúng đắn. Cảm thông chỉ đơn giản là không để những cảm xúc tiêu cực từ hành vi của người khác chi phối bản thân mình.

Suy tưởng – Meditations (Marcus Aurelius) – Khi vị vua hiền triết “cai trị” chính mình

Suy tưởng – Meditations (Marcus Aurelius) – Khi vị vua hiền triết “cai trị” chính mình

(2283 chữ, 9 phút đọc) Cuốn Cộng Hòa có sự tiếp cận và triển khai logic, hệ thống hơn trong nội dung so với cuốn Suy tưởng. Nhưng khi xét về lối hành văn thì kẻ tám lạng người nửa cân.

Back to site top