lý tưởng

Điều gì gắn kết một mối quan hệ?

Điều gì gắn kết một mối quan hệ?

(858 chữ, 4 phút đọc) Tôi không còn phải bận tâm quá nhiều đến việc ai đến và đi. Tôi chấp nhận việc người khác đến và đi, tôi chấp nhận cả việc bản thân mình đến và đi.

Back to site top