lý thuyết

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

Lý thuyết có cần thiết, hay chỉ cần trải nghiệm?

(913 chữ, 4 phút đọc) Khi muốn nghiên cứu về thiền, tôi có thể xin đại vào một cái thiền viện rồi người ta hướng dẫn. Nhưng tôi có thể đọc sách tìm hiểu sâu rằng thiền có nhiều loại, thiền sao cho phù hợp.

Back to site top