lợi ích

Bản ngã không thể hy sinh, vì hy sinh là việc của tình yêu

Bản ngã không thể hy sinh, vì hy sinh là việc của tình yêu

(1600 chữ, 6 phút đọc) Trong khi bản ngã yếu hèn thì ưa thích bóng tối và những lấp lánh cỏn con của lợi ích cá nhân. Nó sẽ không quy phục Tình Yêu, vì nó đang mải vái lạy thần Tài.

Back to site top