liên kết

Ngưu tầm ngưu – Mã tầm mã

Ngưu tầm ngưu – Mã tầm mã

(1494 chữ, 6 phút đọc) Luật hấp dẫn là một quy luật tự nhiên thánh thiêng, không phải trò chơi tâm lý rẻ tiền được thực hiện bằng lòng tham với đôi giờ ngồi tụng niệm những mong cầu.

Back to site top