Lev Tolstoy

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

Bài học đạo đức của Tolstoy – Triết lý của Ba Ẩn sĩ

(1287 chữ, 5 phút đọc) Mặc dù thiếu hiểu biết về các tín điều tôn giáo, những ẩn sĩ đã sống một cuộc đời thiêng liêng đến nỗi họ thậm chí còn không hay biết là mình có thể thực hiện phép lạ.

Back to site top