Les Nabis

Những bóng hồng trong tranh Jean Édouard Vuillard – nhà đồng sáng lập nhóm họa Les Nabis

Những bóng hồng trong tranh Jean Édouard Vuillard – nhà đồng sáng lập nhóm họa Les Nabis

Vào năm 1889, ông trở thành người đồng sáng lập phong trào Les Nabis cùng với Pierre Bonnard và Maurice Denis.

Back to site top