Lễ hội

5 lần xuất hiện ấn tượng nhất của lễ hội hóa trang carnival trong hội họa

5 lần xuất hiện ấn tượng nhất của lễ hội hóa trang carnival trong hội họa

Lễ hội hóa trang carnival diễn ra trước Mùa chay và thường chấm dứt vào ngày Thứ tư Lễ Tro theo truyền thống Cơ đốc giáo phương Tây.

Back to site top