Jim Carrey

The Truman Show – Nếu cuộc đời chỉ là một màn kịch?

The Truman Show – Nếu cuộc đời chỉ là một màn kịch?

(1272 chữ, 5 phút đọc) Bộ phim kể về quá trình Truman thức tỉnh khỏi thực tại ảo anh đang sống bằng cách quan sát kỹ lưỡng thế giới và nhận ra những kẽ hở. Ý tưởng này cũng tương tự như ý tưởng phim The Matrix hay Inception.

Back to site top