hợp nguyên

13 bài học từ Ken Wilber, triết gia hiện đại người Mỹ

(1094 chữ, 4.5 phút đọc) 1. Tiếp cận theo Hợp Nguyên (Integral) cho thấy tất cả góc độ đều chứa đựng sự thật, nhưng một số góc độ thì thật hơn, tiến hóa hơn, phát triển hơn, toàn diện hơn.

Back to site top