Hà Lan

Baruch Spinoza – Triết gia người Hà Lan thế kỷ 17, người đã cố gắng định nghĩa lại Thượng Đế với triết thuyết Phiếm Thần

Baruch Spinoza là một triết gia người Hà Lan ở thế kỷ 17, người đã cố gắng phát minh lại tôn giáo – đưa nó ra khỏi thứ dựa trên sự mê tín và những quan niệm về sự can thiệp trực tiếp của thần thánh, để nó trở thành một nguyên tắc phi cá…

Back to site top