đức tin

Tôi đã từng là một người vô thần

Tôi đã từng là một người vô thần

(2274 chữ, 9 phút đọc) Nếu có một điều gì đáng kể nhất trong cuộc đời này mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người thì đó là chuyện mình đã từng là một người vô thần. Tại sao mình muốn nói về điều này, vì mình nghĩ suy cho cùng vô thần chính…

Back to site top