đạo

Bạn không phải là cái rốn của Vũ Trụ

Bạn không phải là cái rốn của Vũ Trụ

(736 chữ, 3 phút đọc) Khi tự xem mình là đặc biệt, cái tôi này muốn mọi người phải đối xử tốt với nó, mọi việc phải xảy ra phải thuận theo thứ nó đã mong cầu.

Back to site top