Chúa

Một tỷ đồng của Chúa

Một tỷ đồng của Chúa

(1277 chữ, 5 phút đọc) Họ được dạy toan tính mọi thứ sao có lợi nhất cho bản thân, nhưng đáng tiếc rằng cái NHẤT thực sự luôn nằm ở nơi họ không thể tính được, nó đòi hỏi đức tin để nhìn thấy.

Back to site top