Bruce Lipton

Chúng ta là những nhà vô địch!

Chúng ta là những nhà vô địch!

(2829 chữ, 11 phút đọc) Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

Back to site top