brahmacharya

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

Những điểm giống nhau và khác nhau giữa Phật giáo (Buddhism) và Ấn Độ giáo (Hinduism)

(3021 chữ, 12 phút đọc) Phật giáo và Ấn giáo là hai tôn giáo khổng lồ, bên trong mỗi tôn giáo lại có rất nhiều tông phái, chi nhánh khác nhau, nên bài viết này chỉ nhắm đến những điểm cơ bản và nền tảng.

Back to site top