Bill Hicks

Cuộc đời là một trò chơi

Cuộc đời là một trò chơi

(1126 chữ, 5 phút đọc) Bạn đã từng bao giờ suy ngẫm về những điều này chưa? Nếu những câu nói đó là đúng thì chúng ta nên có thái độ như thế nào với cuộc đời? Bài viết này sẽ cố gắng đào sâu và trả lời những câu hỏi đó.

Back to site top