biểu tượng

Cơ thể là đền thờ của Chúa

Cơ thể là đền thờ của Chúa

(1943 chữ, 8 phút đọc) Cơ thể con người đã có trong suốt lịch sử, và tiếp tục cho đến ngày nay, là một trong những biểu tượng chính của sự thiêng liêng, và là một trong những biểu tượng nền tảng dẫn đến sự thức tỉnh tâm linh.

Back to site top