Abraham Lincoln

Học cách cảm thông

Học cách cảm thông

(3541 chữ, 14 phút đọc) Cảm thông không có nghĩa là bạn phải cho rằng những hành vi xấu là đúng đắn. Cảm thông chỉ đơn giản là không để những cảm xúc tiêu cực từ hành vi của người khác chi phối bản thân mình.

Back to site top